Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

celestial /si'lestiəl/  /si'lest∫l/

 • Tính từ
  [thuộc] trời
  celestial blue
  màu xanh da trời
  celestial bodies
  các thiên thể
  như ở trên trời, như ở thiên đàng, tuyệt vời
  the celestial beauty of her voice
  giọng nói tuyệt vời của nàng

  * Các từ tương tự:
  celestial bodies, celestially