Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cũ, đùa)
    thần thánh; như thánh ấy!
    my sainted aunt!
    bà cô thần thánh của cháu!