Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [sướng] mê li
  he was ecstatic at the news of his daughter's birth
  anh ta sướng mê li khi được tin con gái mình chào đời

  * Các từ tương tự:
  ecstatically