Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] thánh; như thánh; thần thánh
    a saintly life
    cuộc sống thần thánh