Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] trời, [thuộc] thiên đường
  a heavenly angel
  một vị thiên thần
  [thuộc] bầu trời
  heavenly bodies
  các thiên thể
  (khẩu ngữ) tuyệt trần
  this cake is heavenly
  cái bánh này ngon tuyệt trần

  * Các từ tương tự:
  heavenly-minded