Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

other-worldly /,ʌðθ'wɜ:ldli/  

  • Tính từ
    về tâm hồn (chứ không phải trần tục)