Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất tử
  the immortal gods
  những vị thần bất tử
  bất hủ
  an immortal poem
  bài thơ bất hủ
  bất diệt
  immortal glory
  vinh quang bất diệt
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  danh nhân bất tử
  Beethoven được xem như là một danh nhân bất tử về nhạc cổ điển
  vị thần bất tử (thời Hy La cổ đại…)

  * Các từ tương tự:
  immortal hand, immortalisation, immortalise, immortalise, immortality, immortalization, immortalize, immortalize, immortally