Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indestructible /,indi'strʌktəbl/  

 • Tính từ
  không thể phá hủy
  furniture for young children needs to be indestructible
  đồ đạc dành cho trẻ em cần phải khó phá hủy (khó vỡ)

  * Các từ tương tự:
  indestructibleness