Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tồn tại lâu, dài lâu; muôn thuở cần quan tâm
  tái diễn thường kỳ, tái diễn luôn
  a perennial problem
  một vấn đề tái diễn luôn
  (thực vật) lưu niên (cây)
  a perennial plant
  cây lưu niên
  Danh từ
  cây lưu niên

  * Các từ tương tự:
  perenniality, perennially