Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perenniality /pəreni'æliti/  

  • Danh từ
    tinh lâu dài, tinh vĩnh viễn, tinh bất diệt
    sự tồn tại mãi mãi