Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sempiternal /sempi'tə:nl/  

  • Tính từ
    (văn học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) vĩnh viễn, vĩnh cửu, bất diệt, mãi mãi, đời đời