Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perennially /pə'reniəli/  

  • Phó từ
    dài lâu, muôn thuở, tái diễn