Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lifelong /'laiflɒη/  

  • Tính từ
    suốt đời
    my lifelong friend
    người bạn suốt đời của tôi