Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immortal hand /i'mɔ:tl'hænd/  

  • Danh từ
    (từ lóng) những con bài tốt nhất (bài pôke)