Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [người] anh hùng
  anh ta chết một cái chết anh hùng
  nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học…)

  * Các từ tương tự:
  hero-worship, hero-worshipper, heroes, heroi-comic, heroic, heroic verse, heroically, heroics, heroify