Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hero-worshipper /'hiərouwə:ʃipə/  

  • Danh từ
    người sùng bái anh hùng