Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warrior /'wɒriə[r]/  /'wɔ:riər/

  • Danh từ
    chiến sĩ

    * Các từ tương tự:
    warrior-steed