Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tôn thành anh hùng