Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protagonist /prə'tægənist/  

  • Danh từ
    vai chính (trong một vở kịch)
    người chủ chốt (trong việc gì)
    a leading protagonist of the women's movement
    người lãnh đạo chủ chốt phong trào phụ nữ