Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chuyển động (như thế nào đó)
    she's a lovely mover
    chị ta là người có dáng đi uyển chuyển (ví dụ khiêu vũ dẹp…)
    người đưa ra đề nghị