Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hero-worship /'hiərəʊ,wɜ:∫ip/  

 • Danh từ
  sự tôn sùng anh hùng
  Động từ
  (-pp-) tôn sùng (ai)
  những ngôi sao nhạc pốp được những người hâm mộ tôn sùng

  * Các từ tương tự:
  hero-worshipper