Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heroi-comic /hi'roui'kɔmik/  

  • Tính từ
    nửa hùng tráng nửa hài hước