Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) lạc hầu (triều vua Sác-lơ-ma-nhơ)
    (sử học) hiệp sĩ
    người bênh vực, người đấu tranh (cho chính nghĩa...)