Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  truyền thuyết
  tập truyền thuyết
  (khẩu ngữ) huyền thoại
  her daring work behind the enemy is now a legend
  việc làm táo bạo của cô ta trong vùng địch hậu nay đã trở thành huyền thoại
  a legend in one's [ownlifetime
  một người đã trở thành huyền thoại ngay khi còn sống
  lời chú giải (tranh, bản đồ)
  a living legend
  xem living

  * Các từ tương tự:
  legendary, legendist, legendize, legendry