Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immortality /imɔ:'tæləti/  

  • Danh từ
    sự bất tử; sự bất hủ; sự bất diệt