Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfading /ʌn'feidiɳ/  

 • Tính từ
  không héo, không tàn đi
  không phai
  không phai nhạt; không quên được
  unfading memories
  những kỷ niệm không phai nhạt được

  * Các từ tương tự:
  unfadingly, unfadingness