Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất diệt, đời đời
  deathless fame
  danh tiếng đời đời

  * Các từ tương tự:
  deathlessly, deathlessness