Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều geniuses)
  thiên tài; bậc thiên tài; bậc thiên tài
  a man of genius
  một người thiên tài
  Einstein là một bậc thiên tài về toán học
  thiên tư
  have a genius for mathematics
  có thiên tư về toán học
  thần hộ mệnh
  tinh thần, cái thần
  the genius of English language
  cái thần của tiếng Anh
  the genius of the age
  tinh thần thời đại
  one's good (evil) genius
  thần thiện; thần ác (coi như có ảnh hưởng lớn đối với ai về mặt thiện, mặt ác)