Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sùng tín, sùng đạo, mộ đạo