Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] sùng đạo
    (nghĩa xấu) [một cách] giả đạo đức