Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worshipful /'wɜ:∫pfl/  

 • Tính từ
  tỏ lòng tôn thờ
  Worshipful
  (Anh)
  tôn kính (dùng để xưng hô hay nói đến những người hoặc tổ chức tôn kính)
  the Worshipful Company of Goldsmiths
  Công ty Vàng bạc tôn kính