Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consecrate /'kɒnsikreit/  

 • Động từ
  thánh hóa
  ngôi nhà thờ đó đã được Đức Giám mục Chester thánh hóa
  tôn phong
  ông ta được tôn phong Tổng Giám mục năm ngoái
  hiến dâng
  consecrate one's life to the service of God
  hiến dâng cuộc đời mình thờ phụng Chúa