Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã được thánh hoá; đã được đưa vào đạo thánh
    (như) sanctimonious