Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ+ (license) /'laisəns/
  cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng k
  Danh từ
  sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng k
  giấy đăng ký kết hôn
  giấy phép săn bắn
  bằng, chứng chỉ
  bằng lái xe
  bằng cử nhân
  sự phóng túng, sự bừa bâi; sự dâm loạn
  (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật

  * Các từ tương tự:
  license plate, Licensed deposit takers, licensee, licenser