Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  lọc sạch; làm trong, lọc trong
  muối đã lọc sạch
  cây lọc trong không khí (ở nhà máy…)
  gội sạch (tội lỗi); làm cho thanh khiết (linh hồn, đặc biệt là trong một lễ tôn giáo)