Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Read Only Memory)
    bộ nhớ chỉ đọc, ROM (máy tính điện tử)

    * Các từ tương tự:
    romaic, romaine lettuce, roman, Roman, Roman alphabet, Roman candle, Roman Catholic, Roman Catholicism, Roman law