Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holy of holied /'houliəv'houliz/  

  • Danh từ
    điện trong (ở nhà thờ Do-thái)
    nơi linh thiêng