Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Toà thánh Vatican
    địa vị Giáo hoàng