Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    linh thiêng; thiêng liêng
    the hallowed traditions from the past
    những truyền thống thiêng liêng của quá khứ