Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Holy Father /,həʊli'fɑ:ðə[r]/  

  • Đức giáo hoàng