Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tôn giáo, đạo; tín ngưỡng
  the Buddhist religion
  đạo Phật
  freedom of religion
  tự do tín ngưỡng
  football is like a religion for Ban
  (nghĩa bóng) đối với Ban, bóng đá khác nào một tín ngưỡng

  * Các từ tương tự:
  religioner, religionise, religionism, religionist, religionize