Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều bureaux)
  bàn giấy
  (từ Mỹ) như chest of drawers
  (chủ yếu Mỹ) cục, vụ, nha
  the Bureau of Information (từ Mỹ)
  cục thông tin
  cục điều tra liên bang (FBI)
  hãng; cơ quan
  a travel bureau
  hãng du lịch

  * Các từ tương tự:
  bureaucracy, Bureaucracy, economic theory of, bureaucrat, bureaucratic, bureaucratically, bureaucratism, bureaucratist, bureaucratize, bureautics