Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà thờ
  lễ [ở] nhà thờ
  church begins (isat 9 o'clock
  lễ nhà thờ bắt đầu từ 9 giờ
  they're in (at) church
  họ đang đi lễ
  the Church
  giáo hội Công giáo
  Church
  giáo phái
  the Anglican Church
  giáo phái Anh
  the Church
  Giáo hội Thiên Chúa giáo, Giáo hội
  the conflict between the Church and [theState
  sự xung đột giữa Giáo hội và nhà nước
  the Church
  tăng lữ
  go into (enterthe Church
  đi tu (gia nhập giới tăng lữ)

  * Các từ tương tự:
  Church of England, Church of Scotland, church service, church warden, church-goer, church-rate, churchgoer, churchianity, churchiness