Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lớn [tuổi] hơn (trong gia đình)
  her elder daughter
  đứa con gái lớn của chị ta
  the elder
  (đặt trước hoặc sau tên để chỉ người lớn tuổi hơn)
  Pitt the elder; the elder Pitt
  thằng Pít lớn
  Danh từ
  bậc trưởng lão trong giáo hội, trưởng lão
  my...elder
  người lớn tuổi hơn tôi
  he is her elder by several years
  anh ấy lớn hơn cô ấy những mấy tuổi
  elders
  (số nhiều)
  bậc cha anh
  những bậc cha anh trong làng
  one's [elders and] betters
  xem better
  Danh từ
  (thực vật)
  cây cơm cháy

  * Các từ tương tự:
  elderberry, elderberry wine, elderliness, elderly, eldership