Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều clergymen /'klɜ:dʒimən/)
    tăng sĩ, giáo sĩ