Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sermonizer /'sə:mənaizə/  

  • Danh từ
    người giảng đạo, nhà thuyết giáo, nhà thuyết pháp
    người khiển trách, người lên lớp (nghĩa bóng)