Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presbyter /'prezbitə/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) thầy tư tế, mục sư (thuộc nhà thờ Tân giáo)
    trưởng lão (thuộc giáo hội trưởng lão)

    * Các từ tương tự:
    presbyteral, presbyterial, presbyterially, Presbyterian, Presbyterianism, presbyters, presbytery