Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thầy tu, thầy tăng

    * Các từ tương tự:
    monkery, monkey, monkey business, monkey-block, monkey-bread, monkey-jacket, monkey-nut, monkey-puzzle, monkey-shine