Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey-puzzle /'mʌŋkipʌzl/  

  • Danh từ
    (cũng monkey-puzzle tree) (thực vật)
    cây bách tán