Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkey-nut /'mʌŋki'nʌt/  

  • Danh từ
    như peanut
    xem peanut